• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Lắp đặt cáp ngầm và 3 trạm biến áp 1000KVA dự án lữ 26- QC PKKQ

Trạm biến áp 630kVA

Trạm biến áp 630kVA

Kiểm tra công tác lắp đặt TBA 1000+603kVA

Kiểm tra công tác lắp đặt TBA 1000+603kVA

Lắp đặt trạm biến áp 1000kVA

Lắp đặt trạm biến áp 1000kVA

Trạm biến áp 1000+630kVA

Trạm biến áp 1000+630kVA

Trạm biến áp 1000+630kVA

Trạm biến áp 1000+630kVA

Trạm biến áp 1000+630kVA

Trạm biến áp 1000+630kVA

Lắp đăỵ trạm biến áp 1000+630kVA

Lắp đăỵ trạm biến áp 1000+630kVA

Trạm biên áp 1000kVA

Trạm biên áp 1000kVA

Trạm biến áp 1000+630kVA

Trạm biến áp 1000+630kVA

Trạm biến áp 1000kVA

Trạm biến áp 1000kVA

Trạm biến áp 630kVA
Kiểm tra công tác lắp đặt TBA 1000+603kVA
Lắp đặt trạm biến áp 1000kVA
Trạm biến áp 1000+630kVA
Trạm biến áp 1000+630kVA
Trạm biến áp 1000+630kVA
Lắp đăỵ trạm biến áp 1000+630kVA
Trạm biên áp 1000kVA
Trạm biến áp 1000+630kVA
Trạm biến áp 1000kVA