• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ ĐÔ (HadoMEE) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chiều ngày 17/5/2024, tại Văn phòng Công ty HadoMEE, số 186 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Công ty HadoMEE tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có ông Trương Quang Đặng - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Trọng Lộc - Tổng Giám đốc và các Cổ đông dự họp.

Ông Nguyễn Trọng Lộc - Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ông Trương Quang Đặng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024;

Ông Phan Viết Tài thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Ông Trương Quang Đặng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các nội dung thông qua biểu quyết tại Đại hội gồm:

    - Thông qua các báo cáo: Báo cáo của Ban Điều hành; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

     - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

     - Phương án tăng vốn điều lệ công ty;

     - Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023;

     - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông các nội dung tại Đại hội với số phiếu nhất trí cao: Mặc dù tình hình kinh tế nói chung là có nhiều khó khăn nhưng công ty hoạt động vẫn đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, chi trả cổ tức 2023 là 19%

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty HadoMEE đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Hoạt động của Đại hội:

Ông Cao Văn Dũng - TP HCNS khai mạc Đại hội, báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông, thông qua chương trình Đại hội.

Ông Trương Quang Đặng - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Trọng Lộc - Tổng Giám đốc Công ty - Đồng chủ tọa điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Lộc -  Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Điều hành.

Ông Trương Quang Đặng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT

Ông Phan Viết Tài thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

Ý kiến tham luận tại Đại hội

Biểu quyết thông qua cac nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024