• Tài liệu
 • Hỏi đáp
 • Nội bộ
 • VietNamese
 • English

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG 2

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG 2

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG 5

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG 5

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG 1

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG 1

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

TỔNG QUAN TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

TỔNG QUAN TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

TỔNG QUAN TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

TỔNG QUAN TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

VĂN PHÒNG BCH CÔNG TRÌNH

VĂN PHÒNG BCH CÔNG TRÌNH

KHO VẬT TƯ

KHO VẬT TƯ

VĂN PHÒNG BCH CÔNG TRÌNH

VĂN PHÒNG BCH CÔNG TRÌNH

CÁN BỘ THIẾT KẾ SHOP DRAWING MEP REVIT

CÁN BỘ THIẾT KẾ SHOP DRAWING MEP REVIT

CÁN BỘ THIẾT KẾ SHOP DRAWING MEP REVIT

CÁN BỘ THIẾT KẾ SHOP DRAWING MEP REVIT

CÁN BỘ THIẾT KẾ SHOP DRAWING MEP REVIT

CÁN BỘ THIẾT KẾ SHOP DRAWING MEP REVIT

CÁN BỘ HIỆN TRƯỜNG KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HỆ THỐNG ĐIỆN

CÁN BỘ HIỆN TRƯỜNG KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HỆ THỐNG ĐIỆN

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN

HỆ THỐNG ỐNG LUỐN DÂY ĐIỆN NGẦM TƯỜNG, TRÊN TRẦN NHÀ

HỆ THỐNG ỐNG LUỐN DÂY ĐIỆN NGẦM TƯỜNG, TRÊN TRẦN NHÀ

HỆ THỐNG ỐNG LUỐN DÂY ĐIỆN NGẦM TƯỜNG, TRÊN TRẦN NHÀ

HỆ THỐNG ỐNG LUỐN DÂY ĐIỆN NGẦM TƯỜNG, TRÊN TRẦN NHÀ

CÁN BỘ KỸ THUẬT KIỂM TRA KÍCH THƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

CÁN BỘ KỸ THUẬT KIỂM TRA KÍCH THƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

HỆ THỐNG ĐIỆN ÂM TƯỜNG

HỆ THỐNG ĐIỆN ÂM TƯỜNG

CÁN BỘ KỸ THUẬT KIỂM TRA KÍCH THƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

CÁN BỘ KỸ THUẬT KIỂM TRA KÍCH THƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRÊN TRẦN

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRÊN TRẦN

HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG MÁNG CÁP, HỆ THỐNG ÔNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG MÁNG CÁP, HỆ THỐNG ÔNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC KHU WC

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC KHU WC

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC, ỐNG CHỜ THOÁT NƯỚC KHU WC

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC, ỐNG CHỜ THOÁT NƯỚC KHU WC

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC, ỐNG CHỜ THOÁT NƯỚC KHU WC

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC, ỐNG CHỜ THOÁT NƯỚC KHU WC

HỆ THỐNG ỐNG THOÁT NƯỚC TRỤC ĐỨNG

HỆ THỐNG ỐNG THOÁT NƯỚC TRỤC ĐỨNG

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN KHU THƯƠNG MẠI

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN KHU THƯƠNG MẠI

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI

HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI

TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG 2
TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG 5
TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG 1
TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG
TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG
TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG
TỔNG QUAN TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG
TỔNG QUAN TÒA NHÀ APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG
VĂN PHÒNG BCH CÔNG TRÌNH
KHO VẬT TƯ
VĂN PHÒNG BCH CÔNG TRÌNH
CÁN BỘ THIẾT KẾ SHOP DRAWING MEP REVIT
CÁN BỘ THIẾT KẾ SHOP DRAWING MEP REVIT
CÁN BỘ THIẾT KẾ SHOP DRAWING MEP REVIT
CÁN BỘ HIỆN TRƯỜNG KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HỆ THỐNG ĐIỆN
HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN
HỆ THỐNG ỐNG LUỐN DÂY ĐIỆN NGẦM TƯỜNG, TRÊN TRẦN NHÀ
HỆ THỐNG ỐNG LUỐN DÂY ĐIỆN NGẦM TƯỜNG, TRÊN TRẦN NHÀ
CÁN BỘ KỸ THUẬT KIỂM TRA KÍCH THƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
HỆ THỐNG ĐIỆN ÂM TƯỜNG
CÁN BỘ KỸ THUẬT KIỂM TRA KÍCH THƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRÊN TRẦN
HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG
HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG
HỆ THỐNG MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG
HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP KHU HÀNH LANG
HỆ THỐNG MÁNG CÁP, HỆ THỐNG ÔNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG
HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG
HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG
HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG
HỆ THỐNG ĐIỆN, MÁNG CÁP, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU HÀNH LANG
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC KHU WC
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC, ỐNG CHỜ THOÁT NƯỚC KHU WC
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC, ỐNG CHỜ THOÁT NƯỚC KHU WC
HỆ THỐNG ỐNG THOÁT NƯỚC TRỤC ĐỨNG
HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN KHU THƯƠNG MẠI
HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI
HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI
HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI
HỆ THỐNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU THƯƠNG MẠI

Gói thầu: Thi công hệ thống MEP ( Điện, Nước, HVAC )

Công trình: APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG​

Dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn và văn phòng cho thuê APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam

Địa điểm công trình: Ngã 4 Lê Thanh Nghị, Yết Kiêu, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Quy mô:

 • Quy mô: 15 tầng 250 căn hộ
 • Loại hình: Condotel, officetel, trung tâm thương mại

Nhà thầu Cơ điện: Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị công nghiệp Hà Đô (HadoMEE)

Nội dung Hợp đồng: Thi công hệ thống MEP ( Điện, Nước, HVAC ) Dự án tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn và văn phòng cho thuê APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

Tổng giá trị hợp đồng: 24,7 tỷ

Tiến độ thực hiện: 200 ngày hoàn thành công trình đưa vào sử dụng